info(at)aktibitanzlova.cz +420 774 455 202

JUDr. Alena Tibitanzlová, Ph.D.

advokátka

O mně

 • Právní vzdělání jsem získala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Zde mi byl po ukončení studia v roce 2015 udělen titul Mgr., v roce 2016 v rigorózním řízení titul JUDr. a po absolvování interního doktorského studia v roce 2018 titul Ph.D., to vše se specializací trestní právo, kriminologie, kriminalistika.
 • Od roku 2015 jsem vykonávala praxi advokátní koncipientky a na začátku roku 2019 složila advokátní zkoušku s prospěchovým stupněm výtečně. V současné době působím jako samostatná advokátka a externí advokátka prestižní české advokátní kanceláře, obojí přitom zejména se specializací na trestní právo. Jsem aktivním členem Unie obhájců České republiky.
 • Vedle výkonu advokacie působím také jako akademický pracovník na Katedře trestního práva Policejní akademie České republiky v Praze, při které vykonávám pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost. Vystupuji na konferencích, podílím se na mnoha odborných přednáškách, projektech a jsem autorkou dlouhé řady příspěvků v právnických publikacích (více v sekci Aktuálně a na LinkedIn).

 • Právní služby poskytuji také v anglickém jazyce.
Právní služby

Právní služby

Trestní právo

 • Obhajoba v trestním řízení (komplexní právní zastoupení osoby podezřelé, obviněné, obžalované anebo odsouzené).
 • Právní zastoupení poškozeného v trestním řízení (komplexní právní zastoupení osoby poškozené trestným činem).
 • Právní zastoupení zúčastněné osoby (komplexní právní zastoupení zúčastněné osoby v trestním řízení).
Správní a přestupkové právo

 • Právní zastoupení ve správním řízení.
 • Právní zastoupení v přestupkovém řízení.
 • Právní zastoupení ve správním soudnictví.
Odměna

Odměna

 • První informační schůzka (do 30 minut) je zdarma. Slouží ke sdělení klienta, co potřebuje, a vysvětlení obsahu odpovídajících kroků z mé strany.

 • Právní služby zpravidla účtuji hodinovou sazbou ve výši 1 500 Kč – 3 000 Kč (bez DPH). Odměna za poskytnutí právních služeb je stanovena na základě individuální dohody s klientem; tato je vždy konkretizována v rámci úvodní konzultace, a to zejména v závislosti na skutkové a právní složitosti věci. Navzdory běžné praxi neúčtuji každou započatou hodinu, ale pouze skutečně odvedenou práci (tj. např. 1,25 hodiny právních služeb).

 • Vedle hodinové sazby je možná také dohoda o úkonové anebo fixní odměně za konkrétní právní službu či sjednání paušální měsíční odměny. Rovněž je možné sjednat podílovou odměnu závislou na výsledku řízení.

 • Vyúčtování právních služeb probíhá transparentním způsobem. Klient má nad poskytovanou právní službou 100 % kontrolu.

 • Jsem plátcem DPH. Odměna za mé služby bude proto účtována s DPH.

Aktuálně

Aktuálně

  1. července 2022
 • V brzké době vyjde v Bulletinu advokacie článek nazvaný Trestněprávní rozbor dokumentu V síti, jehož jsem spoluautorkou. • 1. července 2022
 • Katedra trestního práva Policejní akademie České republiky v Praze začíná pod mým vedením pracovat na nové kolektivní monografii nazvané Trestní právo a moderní technologie. • 1. července 2022
 • V září tohoto roku se zúčastním mezinárodní vědecké konference Bilance a perspektiva trestního práva EU a jeho aplikace v členských státech. • 30. května 2022
 • Ve dnech 26. – 27. 5. 2022 jsem se zúčastnila Setkání kateder trestního práva České republiky a Slovenské republiky, které bylo věnováno výměně poznatků a zkušeností ve vztahu k aktuálním otázkám trestního práva. Součástí Setkání byla mezinárodní vědecká konference Symbióza trestního práva a kriminologie – k odkazu prof. Oto Novotného, na které jsem vystoupila s příspěvkem věnovaným problematice depenalizace v kontextu trestného činu opilství. Tento příspěvek bude součástí kolektivní monografie vzešlé z této konference. • 27. března 2022
 • Na internetovém deníku Epravo naleznete příspěvek nazvaný Od 1.1. 2022 již nelze přeměnit trest odnětí svobody v trest domácího vězení. Příspěvek jsem připravila ve spolupráci s kolegyní, Mgr. Hlavatou.

  Odkaz na příspěvek


 • 22. března 2022
 • V Bulletinu advokacie byla publikována má recenze nové učebnice trestního práva hmotného, jejímž autorem je JUDr. Pavel Borčevský, Ph.D.

  Odkaz na recenzi


 • 17. února 2022
 • Na internetovém deníku Epravo naleznete příspěvek nazvaný Požadavek zaměstnavatele na povinné očkování svých zaměstnanců proti onemocnění COVID-19 a jeho trestněprávní souvislosti. Příspěvek jsem připravila ve spolupráci s kolegyní, Mgr. Hlavatou.

  Odkaz na příspěvek


 • 11. února 2022
 • Dne 12. 2. 2022 proběhl webinář pořádaný v rámci projektu UNIque law. V tomto webináři jsem se zabývala opravnými prostředky v trestním řízení, konkrétně tím, jak je správně podat.

  Odkaz na tento webinář pořádaný v rámci projektu UNIque law


 • 4. února 2022
 • Dne 3. 2. 2022 jsem se pro Advokátní deník vyjádřila k mým zkušenostem s odškodňováním za nezákonné trestní řízení.

  Odkaz na vyjádření


 • 10. ledna 2022
 • Již brzy vyjde kolektivní monografie s názvem Vybrané otázky zvláštní části trestního zákoníku, zpracovaná týmem autorů pod mým vedením.


 • 26. listopadu 2021
 • Dne 25. 11. 2021 proběhl webinář pořádaný v rámci projektu UNIque law. V tomto webináři jsem se zabývala vybranými aktuálními otázkami dětské pornografie.

  Odkaz na tento webinář pořádaný v rámci projektu UNIque law


 • 6. listopadu 2021
 • Ve dnech 4. – 5. 11. 2021 jsem se zúčastnila Setkání kateder trestního práva České republiky a Slovenské republiky, které bylo věnováno výměně poznatků a zkušeností ve vztahu k aktuálním otázkám trestního práva.


 • 24. zaří 2021
 • Dne 23. 9. 2021 jsem se zúčastnila odborné konference Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v České republice, která proběhla na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity a kterou pořádala Unie obhájců České republiky ve spolupráci s fakultou. Konference byla věnována aktuálním praktickým i teoretickým otázkám trestního práva. Jejím výstupem je sborník příspěvků, ve kterém naleznete také můj příspěvek s názvem Zamyšlení nad tresty ukládanými právnickým osobám.

  Odkaz na záznam konference


 • 17. zaří 2021
 • V Magazínu Epravo č. 2/2021 naleznete na s. 68 an. příspěvek nazvaný Sankcionování právnických osob v praxi českých trestních soudů. Příspěvek jsem připravila ve spolupráci s kolegyní, Mgr. Pelclovou.

  Odkaz na tento příspěvek


 • 28. července 2021
 • Odkaz na elektronickou verzi sborníku z konference Trnavské právnické dny 2020, sekce Právní politika ve vztahu k ochraně života a zdraví a na ni navazující legislativa. Můj příspěvek nazvaný "Dohoda o vině a trestu v případě trestného činu vraždy?" naleznete na s. 117 an.

  Odkaz na elektronickou verzi sborníku


 • 29. června 2021
 • V nejnovějším čísle Bulletinu advokacie naleznete můj příspěvek s názvem K problému procesního postupu v případě přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na jejího právního nástupce.

  Odkaz na Bulletin advokacie 06/2021


 • 9. května 2021
 • Dovoluji si Vás srdečně pozvat na webinář pořádaný v rámci projektu UNIque law, který se bude konat dne 20. 5. 2021, a ve kterém se budu zabývat procesněprávními aspekty přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na jejího právního nástupce.

  Odkaz na tento webinář pořádaný v rámci projektu UNIque law • Více na LinkedIn:
Kontakt

Kontakt

Adresa

Na strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 - Krč

E-mail

info(at)aktibitanzlova.cz

Telefon

+ 420 774 455 202